Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība

(LRLA)

Tā ir biedrība ar juridiskās personas statusu, kas uz brīvprātības principiem apvieno fiziskas un juridiskas personas, kā arī personālsabiedrības, kas darbojas lauksaimniecības ražošanas sektorā.
Biedrībai nav peļņas gūšanas nolūks.
Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika.

 


Biedrības mērķi 

-Apvienot, pārstāvēt un aizstāvēt esošās biedrības biedru intereses visās institūcijās un organizācijās, kurās tiek skartas viņu intereses;

-Veicināt tautsaimniecības resursu potenciāla efektīvu izmantošanu;

-Sekmēt nozares speciālistu profesionālo izaugsmi, veicinot sadarbību starp biedrības biedriem un profesionālās izglītības iestādēm.

-Popularizēt lauksaimniecības nozari un nozares intereses masu medijos;

-Apkopot un sniegt priekšlikumus piekritīgajām valsts un starptautiskajām pārvaldes institūcijām par lauksaimniecības ražošanas pilnveidošanas iespējam;

-Sekot līdzi notiekošajiem procesiem nozarē un informēt Biedrības biedrus par lauksaimniecības nozarei saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu izmaiņām;

-Sekmēt apdzīvotības rādītāju uzlabošanos, sniegt priekšlikumus pārvaldes institūcijām iedzīvotāju atražošanas, darbaspēka piesaistes jautājumu risināšanā;

-Sekmēt teritorijas ekonomisko radītāju uzlabošanos un plānveidīgu attīstību;

-Stiprināt, attīstīt iekšējo tirgu, kāpināt konkurētspējīgu preču un pakalpojumu eksporta pieaugumu;

-Panākt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos;

-Izglītot un aktivizēt sabiedrību nozīmīgiem tautsaimniecības jautājumiem;

Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

-Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība,iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

-Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentāciju saņemšanas brīža. Un valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Aicinām arī Jūs iesaistīties reģionālās lauksaimniecības politikas veidošanā!

Mēs esam reģionā, lai attālums nebūtu šķērslis diskusijām.

Mēs esam reģionā, tāpēc, ka mūsu reģionam ir daudz raksturīgo aktuālo jautājumu, kurus jāizdiskutē, jānoformulē un jāpārstāv valsts un pašvaldību iestādēs.

Mēs esam reģionā, lai arī pie valsts un ES ārējās robežas veidotu pārticīgu un sakoptu administratīvo teritoriju.

Mums ir svarīgs Jūsu atbalsts!

Mūsu vienotība ir mūsu spēks!

Kļūsti Par Biedru